Konkurs


  Jesteś zainteresowana/y naszym szkoleniem? Zostaw swój numer poniżej. Oddzwonię do Ciebie.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Dobrawa Piękos-Szymańska, wskazanych w niniejszym formularzu w celach sprzedaży i marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług

  Monika Białek
  Manager

  phone-icon 534 132 401

  [country country-name] [continent_code continent_code-name]

  Odwiedź nas

  ul. Tamka 16 lok.11
  Warszawa 00-349

  Zadzwoń

  690 799 788
   

  Napisz

  recepcja@dhoh.pl
   

  REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU Z DNIA 04.05.2022r.

  § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”) jest Dobrawa Piękos-Szymańska, z siedzibą na ul. Ul. Bartycka 69/3, 00-716 Warszawa, NIP: 5932179810 (zwany dalej „Organizatorem”).

  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

  3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

  4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

  5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

  6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

  7. Konkurs jest prowadzony na stronie Education by Dobrawa (zwanej dalej “Fanpage”).

  8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

  § 2. UCZESTNICY KONKURSU

  1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne mające ukończone 18 lat, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; z minimum 2-letnim doświadczeniem w zawodzie fryzjera w strzyżeniach damskich, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

  2. Uczestnik oświadcza, że:

  a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;

  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

  f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

  g. posiada minimum 2-letnie doświadczenie w zawodzie fryzjera w strzyżeniach damskich;

  3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

  § 3. NAGRODA

  1. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę – dla 1 osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.

  2. Nagrodą jest udział w szkoleniu ze strzyżeń damskich „Precyzyjne cięcie” o wartości 4 305 zł brutto, w terminie 12-15 lipca 2022 r. w Akademii Dobrawa House of Hair Education w Warszawie, przy ul. Tamka 16 lok.11

  3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Education by Dobrawa.

  4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

  5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

  § 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

  1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem Education by Dobrawa, Instagram Education by Dobrawa, Partnera Hair Academy oraz na stanowisku Hair Academy (hala 5, stanowisko 17), podczas Targów Fryzjerskich LOOK, które odbędą się 7 i 8 maja 2022 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

  2. Konkurs trwa od 05.05.2022r. godz. 10.00 do 08.05.2022r. godz. 17.00.

  § 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

  udzielenie odpowiedzi na pytanie: Co jest Twoją inspiracją w zawodzie?

  oraz zostawienie swoich danych wraz z nr telefonu do kontaktu i adresu email:

  • w wyznaczonej urnie znajdującej się na stanowisku Hair Academy (hala 5, stanowisko 17), podczas Targów Fryzjerskich LOOK, które odbędą się 7 i 8 maja 2022 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

  • w formularzu pod linkiem https://dobrawahouseofhair.pl/konkurs.

  2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem Education by Dobrawa.

  § 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

  1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

  3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

  4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 1 zwycięzcę.

  5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres email oraz telefonicznie, w ciągu 4 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

  6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie Education by Dobrawa.

  7. W przypadku braku kontaktu zwrotnego ze strony uczestnika w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji o wygranej, uczestnik traci prawo do nagrody.

  8. Przyznana w Konkursie nagroda (voucher na szkolenie – dokument w formacie .pdf ze specjalnym kodem) zostanie wysłana uczestnikowi na wskazany adres email po otrzymaniu przez Organizatora potwierdzenia chęci odebrania nagrody przez uczestnika.

  § 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji, nr telefonu lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

  2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, Regulaminem Konkursu, Partnerów oraz regulaminem Instagrama, Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

  § 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

  2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

  3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

  4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

  § 9. PRAWA AUTORSKIE

  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

  b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

  § 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

  4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora

  5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

  § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.05.2022 i obowiązuje do 18.05.2022.

  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

  3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

  back-to-top-icon